آموزش گروهی زبان روسی (4 نفره، آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Translator

 

Translator

 

Translator

 

Translator

 

با تدریس اختصاصی سفیر زبان و متد ویژه منطبق با مدارک A1 و A2 و پادفک

16
200,000 تومان

آموزش زبان چینی / ترم سوم

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

دوره آموزش زبان چینی در سفیر زبان بصورت پیوسته میباشد و تقسیم بندی آنها به سه ترم اول، ترم دوم و ترم سوم صرفا بجهت تعیین سطح زبان آموز می باشد که از جلسه متناسب با سطح خودش به او آموزش داده شود.

لذا سرفصل های آموزشی و توضیح مربوط به هر ترم که در ذیل آمده است، برای هر ترم یکسان است و بدین صورت می باشد که اگر طول دوره 60 جلسه باشد تا جلسه 20 به عنوان ترم اول و تا جلسه 40 به عنوان ترم دوم و تا جلسه 60 به عنوان ترم سوم در نظر گرفته میشود.

17
400,000 تومان

آموزش زبان چینی / ترم دوم

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

دوره آموزش زبان چینی در سفیر زبان بصورت پیوسته میباشد و تقسیم بندی آنها به سه ترم اول، ترم دوم و ترم سوم صرفا بجهت تعیین سطح زبان آموز می باشد که از جلسه متناسب با سطح خودش به او آموزش داده شود.

لذا سرفصل های آموزشی و توضیح مربوط به هر ترم که در ذیل آمده است، برای هر ترم یکسان است و بدین صورت می باشد که اگر طول دوره 60 جلسه باشد تا جلسه 20 به عنوان ترم اول و تا جلسه 40 به عنوان ترم دوم و تا جلسه 60 به عنوان ترم سوم در نظر گرفته میشود.

14
300,000 تومان

آموزش زبان چینی / ترم اول

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

Translator

 

دوره آموزش زبان چینی در سفیر زبان بصورت پیوسته میباشد و تقسیم بندی آنها به سه ترم اول، ترم دوم و ترم سوم صرفا بجهت تعیین سطح زبان آموز می باشد که از جلسه متناسب با سطح خودش به او آموزش داده شود.

لذا سرفصل های آموزشی و توضیح مربوط به هر ترم که در ذیل آمده است، برای هر ترم یکسان است و بدین صورت می باشد که اگر طول دوره 60 جلسه باشد تا جلسه 20 به عنوان ترم اول و تا جلسه 40 به عنوان ترم دوم و تا جلسه 60 به عنوان ترم سوم در نظر گرفته میشود.

29
300,000 تومان

آموزش زبان روسی / ترم سوم

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

با تدریس اختصاصی سفیر زبان و متد ویژه منطبق با مدارک A1 و A2 و پادفک

31
300,000 تومان

آموزش زبان روسی / ترم دوم

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

Translator

 

با تدریس اختصاصی سفیر زبان و متد ویژه منطبق با مدارک A1 و A2 و پادفک

19
300,000 تومان

آموزش زبان روسی / ترم اول

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

Translator

 

با تدریس اختصاصی سفیر زبان و متد ویژه منطبق با مدارک A1 و A2 و پادفک

40
250,000 تومان

آموزش زبان انگلیسی / سطح پیشرفته Advance

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

جلد پنجم و آخر این مجموعه که در سطح c1 دسته بندی می‌شود نیز شامل 10 درس است.که در درس اول آن به آموزش گرامرDiscourse marker ها و Connector ها می‌پردازد و در بخش دوم آن نیز نکاتی در مورد have اشاره می‌کند.

19
250,000 تومان